under review

சங்க காலப் புலவர்கள் பட்டியல்

From Tamil Wiki

சங்க இலக்கியம் என குறிப்பிடப்படும் பழந்தமிழ் பாடல்களை எழுதிய புலவர்களின் பட்டியல்

பார்க்க :சங்க இலக்கியம்

கா

கி

கீ

கு

கூ

கே

கொ

கோ

சா

சி

சீ

செ

சே

சோ

தா

தி

தீ

து

தூ

தே

தொ

நா

நி

நெ

நொ

நோ

பா

பி

பூ

பெ

பே

பொ

போ

மா

மி

மீ

மு

மூ

மை

மோ

வா

வி

வீ

வெ

வே

உசாத்துணை


✅Finalised Page